Kraft att förändra framtiden

Minesto utvecklar teknologi för utvinning av förnybar el ur havsströmmar, en hittills outnyttjad global naturresurs. Efterfrågan på energi i världen beräknas enligt International Energy Agency öka med 30 procent fram till 2040. Samtidigt som det behovet måste tillgodoses behöver utsläppen av växthusgaser minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Etablerade förnybara energislag som sol- och vindkraft begränsas av ojämn och oberäknelig elproduktion och det krävs därför fler förnybara energislag med avsevärd potential som kan komplettera energimixen.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 30 januari - 16 februari 2018.
  • Handel med uniträtter 31 januari - 14 februari.
  • Teckningskursen är 11,20 kronor per unit, vilket motsvarar 2,80 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Nyemissionen uppgår till 103,5 miljoner kronor.
  • Högst 36.970.084 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Därtill emitteras högst 9.242.521 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 11 januari 2019 till och med den 8 februari 2019.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd till 70 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
  • Värdering ca 207 miljoner kronor pre-money.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna units
 

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

Uniträtterna

Handel med uniträtterna sker på Nasdaq First North Stockholm från och med den 31 januari till den 14 februari 2018.

Kortnamn: MINEST UR

ISIN-kod: SE0010831099


Aktien

Aktien handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Kortnamn: MINEST

ISIN-kod: SE0007578141

Nya rutiner för teckning av Units hos bank och förvaltare

I föreliggande Företrädesemission erbjuds Units, som består av aktier och teckningsoptioner. Enligt det nya MIFID II-direktivet är förvaltare och banker skyldiga att upprätta rutiner för att säkerställa att deras kunder har kunskap om s.k. komplicerade finansiella instrument första gången de handlar med sådana instrument. Warranter och derivat är sådana komplicerade instrument och Units anses tillhöra den senare kategorin. Utöver detta behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att genomföra en värdepappers-transaktion. Kontrollera därför med din bank eller förvaltare hur deras rutiner ser ut för teckning av Units.


Mindre kraftverk ska snabba upp den kommersiella processen i Minesto

- Intervju med Minestos VD Martin Edlund

 

Deep Green

Bolagets produkt Deep Green är den enda kända, verifierade teknologin som kostnadseffektivt kan producera el från långsamma havsströmmar, vilket utgör den absoluta majoriteten av naturresursen. Detta möjliggörs genom en unik och patenterad princip för att omvandla rörelseenergi i havet till grön el. Deep Green är andra generationens teknologi med låg vikt och hög effektivitet vilket reducerar tillverkningskostnader och möjliggör kostnadseffektiv drift och underhåll.

 

Balanserad energimix

För att tvågradersmålet ska uppnås behöver andelen förnybar energi i världens energisystem öka substantiellt från dagens nivåer. Sol- och vindkraft bedöms stå för den största tillväxten framöver, men de har till sin natur vissa begränsningar som måste balanseras i en framtida hållbar energimix. Energi från havsströmmar är en global resurs som erbjuder förutsägbar och tillförlitlig elproduktion.

 

Global potential

Energi från havsströmmar baserat på Minestos teknologi är kostnadsmässigt konkurrenskraftig i jämförelse med etablerad fossil energi och med sol- och vindkraft i delar av världen. Det finns även en global utbyggnadspotential som långsiktigt överstiger 600 gigawatt, vilket motsvarar en och en halv gånger dagens globala kärnkraftskapacitet.

Träffa Minesto

19 januari 
Investerardagen i Stockholm med Nyhetsbyrån Direkt
Se presentationen i efterhand här

23 januari 
Aktiekvällen i Göteborg med Aktiespararna
Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 38, Göteborg, 18.30 till 19.00

30 januari 
Aktiedagen i Lund med Aktiespararna
Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund, 16.00 till 16.30
Se presentationen i efterhand här

5 februari 
Aktiekvällen i Stockholm med Aktiespararna
Café Opera, Karl XII:s torg, Stockholm, 18.30 till 19.00

7 februari 
Stockholm Corporate Finance Kapitalmarknadsdag
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, 11.00 till 11.30
Se presentationen i efterhand här

12 februari 
Investeringsträff i Stockholm med Aktiespararna
Hotell AnglaisHumlegårdsgatan 23, Stockholm, 17.20 till 20.00

13 februari 
Investerarafton i Stockholm med Laika Consulting
GT30, Turbin, Grev Turegatan 30, Stockholm, 17.45 till 18.30

Välkomna!